Wykorzystanie klimatyzatorów do chłodzenia pomieszczeń technicznych - Chłodna serwerownia

Wykorzystanie klimatyzatorów do chłodzenia pomieszczeń technicznych - Chłodna serwerownia

Dlaczego należy przeprowadzać okresowe przeglądy klimatyzacji ?

Zaniedbanie okresowych konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych może powodować szybsze zużycie podzespołów, pogorszenie parametrów pracy i doprowadzenie w ostateczności do nieoczekiwanej awarii. Koszty usuwania awarii są bardzo duże w porównaniu do niewielkiego kosztu przeglądu okresowego.

 

Dla wielu urządzeń objętych gwarancją niedopełnienie warunku przeprowadzenia okresowych konserwacji może spowodować skrócenie okresu gwarancji (odpowiednie zapisy powinny być umieszczone w Karcie lub Umowie Gwarancyjnej).

 

Zgodnie z zaleceniami producentów - przeglądy powinny być dokonywane co najmniej dwa razy do roku. W przypadku dużego obciążenia lub trudnych warunków pracy urządzenia przeglądy powinny być przeprowadzane częściej.

 

 

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Urządzenia zewnętrzne zwane agregatami są wyposażone między innymi w wymiennik ciepła i wentylator. Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji. Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada. W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, skraca się jego żywotność, a wzrasta pobór energii.

 

Układ klimatyzacyjny jest napełniony określoną ilością czynnika chłodzącego (gazu), który jest zmieszany z określoną ilością oleju. Jeżeli w układzie zaczyna brakować czynnika chłodzącego to nie ma cyrkulacji oleju który krąży po układzie smarując także sprężarkę. Brak smarowania sprężarki powoduje jej zatarcie. I tutaj pojawiają się duże koszty. Nie zawsze taka sprężarka nadaje się do naprawy i może być konieczna jej wymiana na nową.

 

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze. Powietrze to przepływa przez parownik, dzięki któremu ulega schłodzeniu. W wyniku przepływu powietrza przez skraplacz, jego powierzchnia ulega ciągłemu zabrudzaniu. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu na nim się gromadząca powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze. Wpływa to na odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala uzyskać żądanej temperatury pomieszczenia. Systematyczne czyszczenie pozwala natomiast utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i wydajności.

 

FILTRY

Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu co powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność klimatyzacji. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie.

 

INSTALACJA FREONOWA

Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne instalacji połączone są ze sobą instalacją "freonową". Urządzenia funkcjonują właśnie dzięki gazowi znajdującemu się w tej instalacji. Stosowane są w niej różnego typu gazy, niektóre z nich są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nieszczelność instalacji i wyciek gazu do atmosfery jest wysoce niepożądany. Z drugiej strony zbyt mała ilość gazu w instalacji "freonowej" może dodatkowo spowodować, że urządzenia przestaną chłodzić lub będą chłodzić zbyt słabo. Należy okresowo sprawdzać szczelność instalacji "freonowej" i przeprowadzać wymagane naprawy oraz w przypadkach wycieku, uzupełniać ilość gazu roboczego.

 

ODPROWADZANIE SKROPLIN

W powietrzu znajduje się pewna ilość pary wodnej. Powietrze przepływające przez skraplacz ulega schłodzeniu, a część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu. Kropelki wody spływają po powierzchni skraplacza od instalacji odprowadzenia skroplin. Spływająca woda niesie ze sobą zanieczyszczenia, które osiadają w instalacji odprowadzenia skroplin. Po pewnym czasie instalacja ta może ulec zatkaniu i woda nie będzie odprowadzana. Dochodzi wtedy do "kapania" lub wycieku z urządzenia. Ponadto woda znajdująca się w niedrożnej instalacji wydziela nieprzyjemny, często intensywny zapach. Okresowa kontrola stanu i oczyszczanie instalacji odprowadzania skroplin zapewnia funkcjonowanie urządzeń w sposób zgodny z oczekiwaniami.

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Całość instalacji sterowana jest przez automatykę, która jest elektronicznym mózgiem instalacji. To ona wie kiedy temperatura osiąga poziom zadany przez użytkownika i należy wyłączyć urządzenia oraz kiedy jest potrzeba ich włączenia. Od sprawności elektroniki zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo i czy nie będziemy narażeni na przekraczanie zadanych temperatur. Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji właściwe sterowanie i bezpieczną eksploatację.